Scotti, Antonio - Ensemble With Signature & Two Photos, As Don Giovanni & Scarpia. - (2176)